Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Wasi Interieurs.

1. Op alle opdrachten uitgevoerd door Wasi interieurs, gevestigd te Harderwijk, zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

2. De opdracht omvat datgene wat Wasi interieurs met u (de ‘Opdrachtgever’) is overeengekomen (de ‘Opdracht’).

3. Wasi interieurs begint pas met de opdracht als u de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. U gaat dan ook akkoord met deze algemene voorwaarden. Afwijkende afspraken gelden pas wanneer deze schriftelijk door Wasi interieurs zijn bevestigd.

4. Wasi interieurs heeft voor de uitvoering van de opdracht recht op honorarium. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag zoals afgesproken met u in de Opdracht. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na de factuurdatum.

5. Wasi interieurs kan van u verlangen dat u een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 50% van het honorarium. Wasi interieurs kan na afronding van onderdelen van de opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Opdrachtgever.

6. Wasi interieurs doet haar uiterste best de Opdracht zorgvuldig uit te voeren en de Opdrachtgever onafhankelijk ter zijde te staan. Wasi interieurs is niet aansprakelijk voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de Opdracht (Advies of Ontwerp) wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding door u te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp – om welke reden dan ook – niet, of niet volledig uit te voeren dient de afgelopen vergoeding volledig door u te worden voldaan.

7. Termijnen die worden afgesproken voor uitvoering van de Opdracht zijn indicatief tenzij anders is overeengekomen.

8. Het is aan de Opdrachtgever om Wasi interieurs te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. U draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet, of niet tijdig, voldaan dan heeft Wasi interieurs het recht om de Opdracht op te schorten en/of werkzaamheden apart in rekening te brengen volgens de gebruikelijke uurtarieven.

9. De Opdrachtgever zal alle documenten die Wasi interieurs produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.

10. De Opdrachtgever blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de keuzes en toepassing van het door Wasi interieurs gegeven Advies of Ontwerp.

11. Wasi interieurs kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van Advies of Ontwerp. De rol van Wasi interieurs zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van de Opdrachtgever met de derde partij. Wasi interieurs sluit geen overeenkomsten namens de opdrachtgever met de derde partij. Noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Wasi interieurs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen, noch voor gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld, dan wel geleverd, door deze derde partijen. Indien Wasi interieurs uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

12. Aan tekeningen gemaakt door Wasi interieurs kunnen geen rechten worden ontleend. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt. Ook aan adviezen van Wasi interieurs over maatvoering of aanschaf van producten kunnen geen rechten worden ontleend.

13. Indien Wasi interieurs namens de Opdrachtgever een bestelling plaatst bij een derde partij, is zij niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze producten.

14. Alle uit de Opdracht voortkomende Intellectuele eigendomsrechten (o.a. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Wasi interieurs. De Opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Wasi interieurs, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Wasi interieurs heeft de vrijheid om het Advies of Ontwerp te gebruiken na toestemming van Opdrachtgever voor promotiemateriaal.

15. Op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wasi interieurs is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost en kunnen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.